Activitats

Encontres mensuals de poesia, música, història, art...

Poetes de la república

Té la paraula

País de revista

No és un recital